Japanese paper

Eye to Eye, 2006.
0

Eye to Eye, 2006.

Holy Smoke, 2006.
0

Holy Smoke, 2006.

Ren!, 2006
0

Ren!, 2006

Yellow Hat, 2006.
0

Yellow Hat, 2006.

Madoka, 2006.
0

Madoka, 2006.

I Am Not a Geisha, 2006
0

I Am Not a Geisha, 2006

Spin Off, 1999.
0

Spin Off, 1999.

Kiss, 1991.
0

Kiss, 1991.

Shiga’s Underwear, 1989.
0

Shiga’s Underwear, 1989.

Night Light, 1987.
0

Night Light, 1987.

Karl, 1986.
0

Karl, 1986.

Fumiko, 1985.
0

Fumiko, 1985.

Letter from Japan, 1985.
0

Letter from Japan, 1985.

Crisscross. 1985.
0

Crisscross. 1985.

Blue Lantern, 1985.
0

Blue Lantern, 1985.

Blaine I, 1985.
0

Blaine I, 1985.

Red Lanterns, 1984.
0

Red Lanterns, 1984.